Klienci indywidualni

W ramach usług świadczonych osobom fizycznym Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie:

PRAWA CYWILNGO

 • wszelkiego rodzaju umowy w tym: umowa sprzedaży, o dzieło, zlecenia, najmu, dożywocia,
 • roszczenia z tytułu niewykonania umowy,
 • roszczenia z czynów niedozwolonych,
 • roszczenia z gwarancji i rękojmi,
 • odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • zasiedzenie,
 • prawo rzeczowe – w tym własność i jej zniesienie, posiadanie i jego ochrona, zasiedzenie,
 • ustanowienie służebności,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia,
 • sprawy związane ze stanem prawnym nieruchomości,
 • postępowanie wieczystoksięgowe,
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające,
 • przedawnienie roszczeń,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • upadłość konsumencka,
 • inne.

PRAWA RODZINNEGO

 • zezwolenia na zawarcie małżeństwa,
 • rozwody,
 • separacje,
 • podziały majątku wspólnego,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej,
 • sprawy związane z rodzicielstwem – macierzyństwo i ojcowstwo,
 • ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • przysposobienie,
 • kontakty z dzieckiem,
 • alimenty,
 • inne.

PRAWA SPADKOWEGO

 • dziedziczenie testamentowe,
 • dziedziczenie ustawowe,
 • przyjęcie i odrzucenie spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • odpowiedzialność za długi spadkowe,
 • zachowek,
 • ważność testamentu,
 • projekty dokumentów związanych ze spadkiem (testamentów, zapisów testamentowych, zapisów windykacyjnych, umów).

PRAWA PRACY

 • umowy o pracę,
 • kontrakty menadżerskie,
 • zakazy konkurencji,
 • dyskryminacja,
 • diety i podróże służbowe,
 • urlopy,
 • ekwiwalent za urlop,
 • świadectwa pracy,
 • praca w godzinach nadliczbowych i nocnych,
 • rozwiązanie stosunku pracy,
 • przywrócenie do pracy,
 • odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • uprawnienia pracowników w związku z rodzicielstwem (urlop macierzyński, wychowawczy, rodzicielski itp.),
 • inne.

PRAWA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 • odwołania od decyzji ZUS,
 • zasiłek macierzyński,
 • zasiłek chorobowy,
 • zasiłek opiekuńczy,
 • świadczenia rehabilitacyjne,
 • odszkodowania za wypadek przy pracy,
 • renty,
 • emerytury.

PRAWA ADMINISTRACYJNEGO